Skip to content

多行光标选中并编辑

鼠标滚轮键

按住鼠标滚轮键并拖动,选择块内所有文字

ALT + 鼠标左键

按住ALT,拖动鼠标左键,选中块内所有文字

ALT + SHIFT + 鼠标左键

按住ALT + SHIFT,点击鼠标左键,选中多行文字

ALT + J组合键

选中一个字词,按下ALT + J组合键,可依次选中相同的字词

CTRL + SHIFT + ALT + J组合键

选中一个字词,按下CTRL + SHIFT + ALT + J组合键,可一次性选中所有相同的字词